MONDECOR EV EŞYALARI PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

Başvuru Tarihi : .... / .... / ......

1. Veri Sahbinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Ad-Soyadı

:

T.C. Kimlik /Pasaport/Kimlik

Numara

:

Tebligat Adresi

:

Cep Telefonu

:

Telefon Numarası

:

Faks Numarası

:

E-posta Adresi

:

Mondecor ile İlişkiniz

:

Müşteri:

Çalışan:

Diğer:

Cevabın Tarafınıza

Bildirilme Yöntemi

:

Posta:

e Posta:

Fax:

2. Talep Konusu

Kişisel verilere ilişkin talebinizi aşağıda “Talep Konusu” bölümünden yararlanarak yazabilirsiniz. Varsa bilgi ve belgeleri Form’a ekleyiniz.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Başvuruda   bildirmiş   olduğum   bilgi  ve   belgelerin  doğru   olduğunu,   Şirketinizin   başvurumu sonuçlandırabilmesi  için ek  bilgi  ve  belge  talep edebileceğini,  ayrıca  bir maliyet  gerektirmesi halinde  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulu  tarafından  belirlenen  ücreti  ödemem  gerekebileceği ni beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda   belirttiğim   talepler   doğrultusunda,   başvurumun   değerlendirilerek   tarafıma   bilgi verilmesini rica ederim.

*Kişisel  veri  sahibi  19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya  da velayet  sahibi,  vesayet altında  ise  vasisi,  ilgili  kişinin  bu  yönde  açıkça  vekalet  vermiş  olduğu  kişiler  bu  durumu belgelemeleri halinde başvuru yapabilir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

Adı Soyadı :                                                                                                           İmza :

Sayfa 1 / 2

 

Başvuru Yöntemi

BAŞVURU YOLU

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİL

1. Yazılı Olarak Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Başvuru

Mahmutbey Mahallesi İstoç 2416 . Sokak Aktem Plaza No:4 Kat Kapı No :50

Başvurunun konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

bilgi@decoroni.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Talep Konusu

1. Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

2. Eğer Mondecor hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

3. Eğer Mondecor hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek

istiyorum.

5. Kişisel verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

6. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.

7.  Eksik  veya  yanlış  işlendiğini  düşündüğüm  kişisel  verilerimin  aktarıldığı  üçüncü  kişiler  nezdinde  de düzeltilmesini istiyorum.

8. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini talep ediyorum.

9.  Mondecor  tarafından  işlenen  kişisel  verilerimin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

10.  Kişisel  verilerimin  Kanuna  aykırı  işlenmesi  nedeniyle  zarara  uğradım.  Bu  zararın  tazminini  talep ediyorum.

Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu, Mondecor ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından  kaynaklanabilecek  hukuki  risklerin  bertaraf  edilmesi  ve  özellikle  kişisel  verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Mondecor, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı  veya  sürücü  belgesi  sureti  gibi)  talep  etme  hakkını  saklı  tutar.  Form  kapsamında  iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın  gönderimi  sırasında  oluşabilecek  aksaklıklardan  dolayı   Şirketimiz  sorumluluk  kabul etmemektedir.

Mondecor tarafından doldurulacaktır.

Tarih: .... / .... / .........

Teslim Alanın Adı Soyadı: .....................................................                       İmza: ...............................

Sayfa 2 / 2

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Web sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli,birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.